czwartek, lipiec 19, 2018

Umowa rachunku bankowego

Rachunki bankowe – umowa
- Umowa rachunku bankowego winna być zawarta na piśmie
- Obowiązkowymi elementami umowy są:
    > strony umowy, rodzaj rachunku, walutę rachunku, czas trwania umowy
> wysokość oprocentowania, dopuszczalność jego zmiany, terminy wypłat, postanowienia do dyspozycji lub kapitalizacji odsetek
> wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonaniem umowy
> formy i zakres rozliczeń pieniężnych i terminy ich realizacji
> przesłanki i tryb dokonywania zmian w umowie i jej rozwiązania (jeżeli umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, to ulega ona rozwiązaniu, gdy w ciągu 2 lat nie dokonano na nim żadnych obrotów)

> zakres odpowiedzialności banku za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji banku.
Konta depozytów i odsetki
- Każdy rachunek bankowy ma odrębne konto księgowe (analityczne), na którym księgowane są zmiany jego stanu.
- Konta depozytów funkcjonują jako konta pasywne (z wyjątkiem rachunków bieżących, które mogą w skutek udzielonych kredytów w rachunku bieżącym posiadać saldo debetowe)
- Odsetki od depozytów naliczane są za okresy dzienne, dekadowe lub miesięczne przy zastosowaniu stałej lub zmiennej stopy procentowej określonej w umowie (w myśl ustawy Prawo Bankowe przyjmuje się, że rok ma 365 dni)
- Są stawiane do dyspozycji deponenta bądź kapitalizowane, tj. dopisywane do rachunku, w ten sposób zwiększając podstawę naliczania odsetek za następny okres.
- Odsetki od depozytów naliczane za okres sprawozdawczy (zarówno wymagalne – po terminie wypłaty lub kapitalizacji, jak i niewymagalne) zaliczane są do kosztów okresu sprawozdawczego (wpływają na wynik finansowy)

Wybrany artykuł

Pożyczki w Chorzowie w 10 min.

Oferta bankowych pożyczek gotówkowych oraz ekspresowych chwilówek dla Chorzowa.

 

 

Agnieszka już w gimnazjum postanowiła, że będzie studiować pedagogikę. Bardzo lubiła zajęcia ze szkolnym pedagogiem. Chciała w przyszłości pracować z trudną młodzieżą. Przez cały okres studiów Agnieszka pracowała jako wolontariusz w świetlicy socjoterapeutycznej. Świetnie sobie tam radziła. Pracownicy świetlicy byli pod ogromnym wrażeniem jej umiejętności pedagogicznych. Potrafiła nawiązać kontakt nawet z najbardziej zamkniętym w sobie i zbuntowanym nastolatkiem. Agnieszka  skończyła studia z wyróżnieniem i z entuzjazmem przystąpiła do szukania pracy. Niestety wtedy przytłoczyła ja szara rzeczywistość. Wysłała setki CV do wielu miast i żadnego odzewu. Po roku intensywnego szukania pracy Agnieszka była zdruzgotana. Nie chciała być ciągle na utrzymaniu rodziców. Chciała zarabiać i móc realizować się zawodowo. Pewnego dnia Agnieszkę spotkała miła niespodzianka. Zadzwoniła do niej pani dyrektor świetlicy, w której pracowała jako wolontariusz i zaproponowała jej pracę. Agnieszka bardzo się ucieszyła. Okazało się jednak, że jest pewien warunek, a mianowicie Agnieszka musiała skończyć studium socjoterapeutyczne trwające dwa lata, które było bardzo drogie w Chorzowie. Pracę w świetlicy Agnieszka miałaby od zaraz, ale pod warunkiem, że rozpocznie naukę w studium. W takiej sytuacji Agnieszka nie zawahała się wziąć pożyczki finansowej w Chorzowie w celu pokrycia kosztów pierwszego semestru nauki. Do odważnych świat należy – pomyślała dzielna dziewczyna. Dziś Agnieszka jest świetnym socjoterapeutą. Chorzowska pożyczka finansowa zupełnie odmieniła jej los.