piątek, listopad 24, 2017

Umowa rachunku bankowego

Rachunki bankowe – umowa
- Umowa rachunku bankowego winna być zawarta na piśmie
- Obowiązkowymi elementami umowy są:
    > strony umowy, rodzaj rachunku, walutę rachunku, czas trwania umowy
> wysokość oprocentowania, dopuszczalność jego zmiany, terminy wypłat, postanowienia do dyspozycji lub kapitalizacji odsetek
> wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonaniem umowy
> formy i zakres rozliczeń pieniężnych i terminy ich realizacji
> przesłanki i tryb dokonywania zmian w umowie i jej rozwiązania (jeżeli umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, to ulega ona rozwiązaniu, gdy w ciągu 2 lat nie dokonano na nim żadnych obrotów)

> zakres odpowiedzialności banku za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji banku.
Konta depozytów i odsetki
- Każdy rachunek bankowy ma odrębne konto księgowe (analityczne), na którym księgowane są zmiany jego stanu.
- Konta depozytów funkcjonują jako konta pasywne (z wyjątkiem rachunków bieżących, które mogą w skutek udzielonych kredytów w rachunku bieżącym posiadać saldo debetowe)
- Odsetki od depozytów naliczane są za okresy dzienne, dekadowe lub miesięczne przy zastosowaniu stałej lub zmiennej stopy procentowej określonej w umowie (w myśl ustawy Prawo Bankowe przyjmuje się, że rok ma 365 dni)
- Są stawiane do dyspozycji deponenta bądź kapitalizowane, tj. dopisywane do rachunku, w ten sposób zwiększając podstawę naliczania odsetek za następny okres.
- Odsetki od depozytów naliczane za okres sprawozdawczy (zarówno wymagalne – po terminie wypłaty lub kapitalizacji, jak i niewymagalne) zaliczane są do kosztów okresu sprawozdawczego (wpływają na wynik finansowy)

Wybrany artykuł

Zakres podmiotowy I formy opodatkowania zryczałtowanego
657 Osoby fizyczne osiągające przychody z określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym źródeł mogą, zamiast opłacania podatku na za-
sadach określonych w PDOFizU, opłacać podatek w formie zryczałtowanej. Możliwość ta dotyczy osób fizycznych:
1)     prowadzących działalność gospodarczą;
2)     osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, pod- dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli te umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej ;
3)     będących osobami duchownymi.
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:
1)     ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
2)     karty podatkowej.
Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli te umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Osoby fizyczne będące osobami duchownymi prawnie uznanych wyznań mogą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu.