czwartek, lipiec 19, 2018

Rodzaje rachunków bankowych

 Rachunki bankowe – rodzaje
- Zgodnie z ustawą Prawo bankowe, banki mogą prowadzić 4 grupy/rodzaje rachunków:
 1) Rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze;
 2) Lokat terminowych, które prowadzi się wyłącznie dla: osób prawnych; jednostek nieposiadających osobowości prawnej jeśli posiadają zdolność prawną; osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek
>rachunek bieżący - otwierany jest przez jednostki, które chcą lub muszą stosować rozliczenia bezgotówkowe. Środki z rachunku bieżącego mogą być na żądanie i bez żadnych restrykcji wypłacane w formie gotówki i wykorzystywane do regulacji płatności za pomocą czeku, polecenia przelewu, polecenia zapłaty, karty płatniczej, itp. Jednostka może mieć kilka rachunków bieżących w różnych bankach, musi jednak określić, który z nich jest rachunkiem podstawowym. Zalicza się do nich także środki typu „overnight” tj. te, które zostaną zlikwidowane do końca następnego dnia roboczego po złożeniu depozytu
>rachunek pomocniczy – otwierany przez podmioty, które ze względu na złożoną strukturę terytorialną lub ekonomiczną chcą przy jego pomocy przeprowadzać określonego rodzaju rozliczenia (np. inkaso należności, skup płodów rolnych, rachunek ZFŚS)
>rachunek terminowy – otwierany w celu gromadzenia „wolnego” pieniądza dla uzyskania większej kwoty odsetek.

 

Mogą mieć postać:
> depozytów terminowych – środki zdeponowane na określony termin, nie mogą być przed terminem umownym wycofane lub wycofanie powoduje określone restrykcje np. istotne obniżenie odsetek. Lokaty długoterminowe dla których przewidziano możliwość wycofania całości/części środków przed terminem wygaśnięcia całej lokaty bez utraty odsetek należy sklasyfikować zgodnie z najkrótszym określonym w umowie terminem.
> depozytów zablokowanych – deponent nie może nimi dobrowolnie dysponować z uwagi na ich przeznaczenie na określony cel (np. akredytywa, zabezpieczenie udzielonego kredytu, itp.). Jeśli istnieje możliwość określenia pierwotnego terminu realizacji, to klasyfikuje się je do odpowiedniego przedziału czasowego depozytów terminowych, jeśli tego terminu nie można określić – prezentowane są jako zablokowane.
> depozytów z terminem wypowiedzenia– środki zdeponowane bez określonego terminu, które nie mogą jednak być wycofane bez uprzedniego powiadomienia; okres wypowiedzenia jest określony w umowie, a wycofanie bez wypowiedzenia jest albo niemożliwe albo deponent traci istotną część albo nawet całość odsetek.
 3) Oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, terminowych lokat oszczędnościowych, dla: osób fizycznych; szkolnych kas oszczędnościowych; pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Mogą być prowadzone w formie książeczek, bonów oszczędnościowych, rachunków osobistych, i innych.
4) Powiernicze, na których mogą być wyłącznie gromadzone środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku przez osobę trzecią, przy czym umowa określa warunki jakie powinny być spełnione, aby posiadacz depozytów mógł nimi dysponować

 

 

 

Wybrany artykuł

System powstawania obowiązku podatkowego i wymiaru zobowiązań istnieje realnie w normach prawa podatkowego, jako układ uprawnień i obowiązków. Model teoretyczny tej koncepcji wynika z analizy pojęć, uprawnień i obowiązków oraz instytucji prawnych całego systemu prawa, a nie tylko z jednego art. 21 § 1 Ord PU, jak to jest w przypadku powstawania zobowiązań z mocy prawa i z mocy decyzji. Powstawanie zobowiązań z mocy prawa i z mocy decyzji oparte jest na 319 ustawowych definicjach obowiązku i zobowiązania podatkowego oraz wykładni językowej przepisu art. 21 § 1 Ord PU. Nie ma jednak w przepisach prawa. Powstawanie zobowiązań w taki sposób nie jest w ogóle możliwe. Artykuł 21 § 1 Ord PU nie znajduje potwierdzenia w uprawnieniach i obowiązkach, czyli w wyznaczeniach sposobów zachowania się adresatów przepisów szczegółowych. Zasady tego przepisu nie znajdują zastosowania w taki sposób, aby były im podporządkowane uprawnienia i obowiązki adresatów norm prawnych Kraków - Provident, choć na sam art. 21 § 1 Ord Pij przepisy często się powołują.