niedziela, wrzesień 24, 2017

Rodzaje rachunków bankowych

 Rachunki bankowe – rodzaje
- Zgodnie z ustawą Prawo bankowe, banki mogą prowadzić 4 grupy/rodzaje rachunków:
 1) Rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze;
 2) Lokat terminowych, które prowadzi się wyłącznie dla: osób prawnych; jednostek nieposiadających osobowości prawnej jeśli posiadają zdolność prawną; osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek
>rachunek bieżący - otwierany jest przez jednostki, które chcą lub muszą stosować rozliczenia bezgotówkowe. Środki z rachunku bieżącego mogą być na żądanie i bez żadnych restrykcji wypłacane w formie gotówki i wykorzystywane do regulacji płatności za pomocą czeku, polecenia przelewu, polecenia zapłaty, karty płatniczej, itp. Jednostka może mieć kilka rachunków bieżących w różnych bankach, musi jednak określić, który z nich jest rachunkiem podstawowym. Zalicza się do nich także środki typu „overnight” tj. te, które zostaną zlikwidowane do końca następnego dnia roboczego po złożeniu depozytu
>rachunek pomocniczy – otwierany przez podmioty, które ze względu na złożoną strukturę terytorialną lub ekonomiczną chcą przy jego pomocy przeprowadzać określonego rodzaju rozliczenia (np. inkaso należności, skup płodów rolnych, rachunek ZFŚS)
>rachunek terminowy – otwierany w celu gromadzenia „wolnego” pieniądza dla uzyskania większej kwoty odsetek.

 

Mogą mieć postać:
> depozytów terminowych – środki zdeponowane na określony termin, nie mogą być przed terminem umownym wycofane lub wycofanie powoduje określone restrykcje np. istotne obniżenie odsetek. Lokaty długoterminowe dla których przewidziano możliwość wycofania całości/części środków przed terminem wygaśnięcia całej lokaty bez utraty odsetek należy sklasyfikować zgodnie z najkrótszym określonym w umowie terminem.
> depozytów zablokowanych – deponent nie może nimi dobrowolnie dysponować z uwagi na ich przeznaczenie na określony cel (np. akredytywa, zabezpieczenie udzielonego kredytu, itp.). Jeśli istnieje możliwość określenia pierwotnego terminu realizacji, to klasyfikuje się je do odpowiedniego przedziału czasowego depozytów terminowych, jeśli tego terminu nie można określić – prezentowane są jako zablokowane.
> depozytów z terminem wypowiedzenia– środki zdeponowane bez określonego terminu, które nie mogą jednak być wycofane bez uprzedniego powiadomienia; okres wypowiedzenia jest określony w umowie, a wycofanie bez wypowiedzenia jest albo niemożliwe albo deponent traci istotną część albo nawet całość odsetek.
 3) Oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, terminowych lokat oszczędnościowych, dla: osób fizycznych; szkolnych kas oszczędnościowych; pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Mogą być prowadzone w formie książeczek, bonów oszczędnościowych, rachunków osobistych, i innych.
4) Powiernicze, na których mogą być wyłącznie gromadzone środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku przez osobę trzecią, przy czym umowa określa warunki jakie powinny być spełnione, aby posiadacz depozytów mógł nimi dysponować

 

 

 

Wybrany artykuł

 

 

 

Wykładnia prawa podatkowego powinna, jak widać, uwzględniać to, że język jest wprawdzie tworzywem przepisów, ale normy prawne tworzą swoistą architekturę współzależnych uprawnień i obowiązków. Prawo materialne splata się z procedurą, bo ona jest formą jego realizacji. Inaczej niż np. w prawie cywilnym, gdzie stosunki prawne mogą, do czasu powstania sporu, wieść żywot całkowicie niezależny od procedury. Interpretacja prawa podatkowego powinna uwzględniać to, że uprawnienia 323 i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego muszą odpowiadać wymienionym wyżej założeniom i schematom, ponieważ nie ma innej drogi realizacji celów prawa podatkowego. Bez znajomości tych reguł, na podstawie niebudzącej wątpliwości wykładni językowej, systemowej czy funkcjonalnej, można przypisywać poszczególnym podmiotom nieistniejące uprawnienia i obowiązki. Tak byłoby  wówczas, gdybyśmy chcieli dokonać wykładni pojęcia obowiązku podatkowego z art. 4 Ord PU. Lepiej tego w ogóle nie robić! Związki prawa podatkowego innymi gałęziami prawa. Związki prawa podatkowego z innym gałęziami prawa mają bardzo zróżnicowany charakter. Celem pokazania Wrocław - Provident; tych związków nie jest jednak wskazywanie obszarów granicznych i podkreślanie podziału między poszczególnymi gałęziami prawa. Istotne jest tu tylko pokazanie zasięgu prawa podatkowego i charakteru relacji w stosunku do tych innych gałęzi.